Съобщения

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и § 3 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 14 март 2017 г.
27.03.2017 г.

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и § 3 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, ЕСО ЕАД има задължение да оповести своето предложение за утвърждаване на новите цени или за изменението на действащите цени за регулаторния/ценовия период 1.07.2017 г. – 30.06.2018 г.
Цените по които независимия преносен оператор предоставя услугите достъп до и пренос през електропреносната мрежа са функция от:

  1. Цената на енергията за покриване на технологичните разходи свързани с преноса. Същата предстои да бъде определена от КЕВР;
  2. Пределният размер на разходите за студен резерв. Предстои:
    • от страна на Министерство на енергетиката да бъде утвърден средно годишния размер на студения резерв;
    • от страна на КЕВР предстои да бъде определена цената за разполагаемост за студен резерв по която ще се определи пределният размер на разходите;
    • Предстои провеждането на търгове за осигуряване на студен резерв за предстоящия регулаторен период.
Към настоящия момент ЕСО ЕАД не разполага с изброената пълна информация за следващия регулаторен период, поради което не може да се направи обективна оценка за нивото на цените за предоставяните мрежови услуги.