Съобщения

Съобщение
31.03.2017 г.

ЕСО ЕАД публикува 10-годишния план за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2017-2026г. В изпълнение на задължението на дружеството, съгласно Закона за енергетиката, чл.81, буква „г“, планът е публикуван на интернет страницата на Електроенергийния системен оператор – www.eso.bg в раздел Диспечиране/Развитие на ЕЕС