Съобщения

Европейският единен пазар в рамките на деня разширява 15-минутните продукти до България
30.09.2022 г.

Операторите на пазара на електроенергия и на преносните системи на България и Румъния, част от европейското пазарно обединение в рамките на деня – SIDC, започват от 1 октомври предоставянето на 15-минутни продукти за трансгранична търговия на общата им граница.

Завършването на този важен етап идва 3 години след като България и Румъния се присъединиха към общоевропейския пазар в рамките на деня чрез втората вълна на разширяване и след въвеждането на 15-минутните продукти в Румъния чрез общата ѝ граница с Унгария. Стартирането на проекта ще способства за по-добрата интеграция на възобновяемите енергийни източници.

Въвеждането на трансгранични продукти на по-малък времеви интервал на българо-румънската граница ще осигури на българските пазарни участници достъп до ликвидността на 15-минутни продукти и ще подобри пазарните им позиции в сегмента в рамките на деня. Разширяването на продукта до България ще позволи оферта за 15-минутен продукт да бъде изтъргувана с насрещна оферта за 15-минутен продукт на вече свързаните пазари в рамките на деня на Австрия, Германия, Холандия, Белгия, Унгария, Румъния и Словения.
Към момента общоевропейското свързване на пазарите в рамките на деня обединява търговията в този сегмент на 23 държави: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Швеция.

За SIDC:

Платформата SIDC за единно свързване на пазарите в рамките на деня се основава на обща IT система с един регистър на заявките, модул за управление на преносната способности модул за доставка. Това позволява заявките, подадени от пазарни участници за непрекъснато съгласуване в една тръжна зона, да бъдат съгласувани със заявки, подадени по подобен начин от пазарни участници във всяка друга тръжна зона в рамките на проекта, доколкото има разполагаема преносна способност. Платформата на пазара в рамките на деня поддържа както експлицитно разпределяне (където това е утвърдено от съответните националните регулаторни органи), така и имплицитна непрекъсната търговия. Тя е в съответствие с целевия модел на ЕС за единен пазар в рамките на деня.

Общоевропейското свързване на пазарите в рамките на деня е ключов компонент за осъществяването на европейския единен електроенергиен пазар. С нарастващия дял на непостоянното производство от ВЕИ в европейския производствен микс, свързването на пазарите в рамките на деня чрез трансгранична търговия е все по-важен инструмент за пазарните участници с оглед поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата за единното свързване в рамките на деня е да се увеличи цялостната ефикасност на търговията в рамките на деня.

 

За допълнителна информация за SIDC посетете:

http://www.nemo-committee.eu/sidc

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sidc/