Съобщения

Изменение на правила за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности
18.10.2022 г.

Във връзка с изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ДВ. бр.76 от 23 Септември 2022г.) и препоръките на Европейската комисия към плана за изпълнение по чл. 20 (5) от Регламент 2019/943, ЕСО ЕАД измени Правила за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности и по-конкретно съответно препратки към новите членове 112 (5), (6) и 114 (2) на Правилата за търговия с електрическа енергия и намаляване прагът за участие на кандидатите от 5MW на 1MW. Може да се запознаете с измененията на следния линк: https://webapps.eso.bg/tendappl/ViewPDF.aspx?File=Pravila.pdf