Съобщения

Преминаване към 15 минутен период на сетълмент
15.11.2022 г.

От 01 октомври 2022 г, ЕСО ЕАД, БНЕБ ЕАД, и Електроразпределителните дружества, координирано, и с усилията и отговорното участие на всички участници в пазара, въведоха 15 минутен период на сетълмент и 15 минутни продукти за търгуване на пазара в рамките на деня, изпълнявайки изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2195, установяващ насоките за електроенергийно балансиране, Регламент (ЕС) 2019/943 относно вътрешния пазар на електроенергия и в съответствие със срока, предвиден в НПВУ.

На 12 ноември ЕСО ЕАД приключи успешно с обработването на данните с резолюция 15 минути, постъпили за м. октомври в системата MMS, които са в значително по-голям обем, от предходните месеци, и обяви резултатите от 15-минутния сетълмент. Промяната се извършва едновременно и с въвеждане на графици за регулиране към доставчиците на балансиращи услуги - термични централи и ВЕЦ. Това значително подобрява регулирането на ЕЕС, и намалява регулирането в двете посоки, отчитано вече за период от 15 минути, съответно и разходите на ЕСО ЕАД. През м. октомври 2022 г, от 2980 периода на сетълмент, в 761 периода е имало регулиране и в двете посоки, или само в 25.53% от периодите в рамките на месеца, което е заявка за успешно преминаване и към определянето на единна цена за небаланс, която се предвижда да отчита статуса на регулиране.

Резултатите от първия месец на промяната са добри и силно обнадеждаващи, и показват съизмерими стойности на общия енергиен недостиг и общия енергиен излишък, спрямо предходните месеци на 2022 г.

Търговските участници имаха големи притеснения относно размера на небаланса, с очаквания за неколкократно увеличение, както и за увеличение на цените за енергиен недостиг и енергиен излишък, респективно увеличение на разходите за електрическа енергия на крайните клиенти, формирани при период на сетълмент от 15 минути. Резултатите от приключилия сетълмент за м. октомври опровергаха тези песимистични прогнози. Факторите, влияещи върху цените за небаланс са много, през м. октомври значително намалява цената на пазарен сегмент „ден напред“, на БНЕБ ЕАД. Средната цена за базов товар през м. октомври е 402.80 лв/MWh и е по-ниска от тази, през м. септември, с 45.2%. Цените за небаланс, с въвеждането на 15 минутен период на сетълмент, следват логиката на ценообразуването, от предходните месеци, и не показаха увеличение, при близки други условия. Средно-месечните цени са съответно 356.29 лв./MWh за енергиен недостиг и 35.10 лв./MWh за енергиен излишък. Предстои да бъде направен подробен анализ, с оглед преминаване към единна цена за небаланс, в периодите когато няма регулиране в двете посоки, а тези периоди, в резултат на въведените графици за регулиране, както е посочено по-горе, са значително по-малко през м октомври.

ЕСО ЕАД ще продължи да участва активно в обсъжданията за приемане на нова методика за определяне на цените на балансиращата енергия, каквато е предложило на КЕВР, отчитайки статуса на регулиране. Това е втория съществен етап на започналата промяна. С въвеждането й, се очаква разходите за небаланс да намалеят значително, и да бъдат изпълнени изискванията за ценообразуване на балансиращата енергия, съгласно методиката по чл.52 (2) от Регламент 2017/2195 за хармонизиране на основните елементи при уреждането на небалансите, одобрена от Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER)