Съобщения

Уведомление за инвестиционно намерение
27.04.2023 г.

В изпълнение на предварителен договор № ПРД- ПР-110-1039/30.12.2022г. сключен между ЕСО ЕАД и Чирпан Солар Плант ЕООД т.3.4 от същия производителя е ангажиран с провеждането на всички необходими процедури по избор на трасе и одобряване на ПУП-ПП от името на ЕСО ЕАД.

От Чирпан Солар Плант ЕООД  в изпълнение на действащото законодателство е подадено  уведомление за инвестиционно предложение до Министъра но околната среда и водите по реда на Закона за опазване на околната среда и водите, регистрирано с вх.№ОВОС-10/07.03.2023г. на основание чл.95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда.

Възложителят съгласно горецитирания предварителен договор ЕСО ЕАД обявява своето предложение на интернет страницата си във връзка с подаденото уведомление за инвестиционно намерение.