Съобщения

Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен Оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение: Реконструкция на ВЛ 110 kV „ Славяново-Малево-Пясъчево“, Подобект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Пясъчево-Малево“ от подстанция „Харманли“ до подстанция „Марица изток“.
22.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.