Съобщения

УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2023 г.
03.07.2023 г.

С Решение № Ц-14 от 30.06.2023 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, считано от 01.07.2023 г.:

Цени без ДДС

лв./МВтч

лв./кВтч

Цена за достъп до електропреносната мрежа за крайни клиенти.

1,02

0,00102

Цена за достъп до електропреносната мрежа за производители, с изключение на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи

2,43

0,00243

Цената за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия.

4,86

0,00486

Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа за крайни клиенти

15,21

0,01521