Съобщения

Съобщение във връзка с промени в ЗИДЗЕВИ, обнародвани в бр.86 от 13.10.2023г. на Държавен вестник
30.10.2023 г.

Обнародвания в бр. 86 от 13.10.2023 г. на Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници („ЗИДЗЕВИ“) въведе задължение за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници в хода на процедурата за присъединяване да предоставят в полза на съответния оператор на мрежа гаранция в размер на 50 000 лева за всеки MW присъединена мощност на бъдещия обект. В тази връзка и в изпълнение на § 70 от Преходите и заключителни разпоредби на ЗИДЗЕВИ Ви уведомяваме, че задължение за предоставяне в полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) на гаранция в посочения размер възниква за лица, присъединяващи към електропреносната обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, които:

- Стартират нова процедура по присъединяване (с изключение на случаите по чл. 26а, ал. 2 и чл. 26 б от ЗЕВИ);

- Към 13 октомври 2023 г. разполагат с издадено от ЕСО ЕАД  становище за присъединяване, но нямат сключен предварителен договор за присъединяване, тъй като не са подали искане за сключване на такъв към датата на влизане в сила на ЗИД на ЗЕВИ;

- В срока на валидност на издаденото становище са подали искане за сключване на предварителен договор, но към 13 октомври 2023 г. проект на такъв не е представен на производителя и нормативно предвидения срок за изготвянето му не е изтекъл към посочената дата.

- В срока на валидност на становището са подали искане за сключване на предварителен договор, ЕСО ЕАД е изпратило проект на такъв, но към 13 октомври 2023 г. предварителният договор не е върнат подписан от страна на производителя.

Гаранцията може да бъде предоставена като паричен депозит по една от сметките на ЕСО ЕАД, оповестени на интернет страницата на дружеството, или във формата на неотменима банкова гаранция в полза на оператора съгласно приложения образец.

Във всеки един от посочените случаи, неизпълнението на задължението на производителя да представи гаранция в срок до 13 януари 2024 г. води до прекратяване на съответната процедура за присъединяване.