Съобщения

СПИСЪК по чл.21 от ППЗЗКИ на категориите информация, документите и материалите, които могат да се класифицират като „Служебна тайна“ на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ – ЕАД
06.06.2017 г.

към Списъка