Съобщения

Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен Оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение: Реконструкция на съществуващ електропровод ВЛ 110 kV „ Зайчино“
06.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

свали уведомлението