Съобщения

Ценово намерение на ЕСО ЕАД за периода 01.07.2024 – 30.06.2025
28.02.2024 г.

В изпълнение на чл. 36а от Закона за енергетиката и чл. 46 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД обявява своето намерение да подаде ценово заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащите цени за регулаторния/ценовия период 01.07.2024 г. – 30.06.2025 г. Ценовото заявление ще бъде изготвено в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия и методите на регулиране, утвърдени в ценовите решения на КЕВР.

Предложението ще се базира на принципите, следвани от Дружеството, а именно: покриване на присъщите разходи за осъществяване на лицензионната дейност, както и отразяване на необходимите средства за развитие и поддръжка на електропреносната мрежа през следващия ценови период. Цените, по които независимият преносен оператор предоставя услугите достъп до и пренос през електропреносната мрежа, са функция от:

  • 1. Прогнозната пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи, свързани с преноса. Прогнозната пазарна цена за всеки ценови период за съответната група се определя от КЕВР, съгласно Раздел III на НРЦЕЕ;
  • 2. Пределният размер на разходите за разполагаемост за резерви за първично, вторично автоматично и вторично ръчно регулиране на честотата и обменните мощности.

Предстои:
  • - от страна на КЕВР да бъде определена пределната стойност на разходите за закупуване на разполагаемост за резерви – регулиране на честотата и обменните мощности;
  • - планиране и разпределяне чрез тръжни процедури на оперативните резерви между производители, потребители и агрегатори.

Окончателните цени на услугите достъп и пренос ще бъдат одобрени от КЕВР и ще зависят от наложения пазарен модел.