Съобщения

УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2024 г.
02.07.2024 г.

С Решение № Ц-17 от 30.06.2024 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, считано от 01.07.2024 г.:

Цени без ДДС

лв./МВтч

лв./кВтч

Цена за достъп до електропреносната мрежа за крайни клиенти.

 0,85

0,00085

Цена за достъп до електропреносната мрежа за производители, с изключение на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация – от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи.

4,66

0,00466

Цената за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация - от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия.

6,15

0,00615

Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа за крайни клиенти

 12,70

0,01270