Съобщения

ЕСО обявява търг за студен резерв
25.07.2017 г.

ЕСО уведомява електрическите централи, че обявява търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.10.2017 г. до 24:00 часа на 31.03.2018 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар => Спомагателни услуги => Търгове за студен резерв. Офертите се представят в деловодството на ЕСО в срок до 12:00 часа на 28.07.2017 г. Отварянето на офертите ще се осъществи в 14:00 часа на 28.07.2017 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Цар Борис III ” №201) на ет.1 в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят могат да определят по един представител, който да присъства на отварянето.