Съобщения

Решение на РИОСВ-София с № СО-33-ЕО/2017г.
23.10.2017 г.

Решение на РИОСВ-София с № СО-33-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: "Частично изместване на ВЛ 110 kV "Металургия - Негован".