Съобщения

Изисквания към координаторите на стандартни балансиращи групи
12.12.2017 г.

EСО ЕАД информира всички координатори на стандартни балансиращи групи, че считано от 01 януари 2018 г., координаторите на стандартни балансиращи групи могат да прехвърлят отговорността за балансиране само на главен координатор, с преки финансови взаимоотношения към ЕСО ЕАД, съгласно публичния регистър по чл.65 от ПТЕЕ. Главни координатори са координатори на балансиращи групи, за които в колона „делегирал небаланси“ на публичния регистър не е посочена буква „D”. ЕСО ЕАД приканва всички координатори на стандартни балансиращи групи да приведат декларациите си към ЕСО в съответствие с горните изисквания, в срок до 15 декември 2017г.