Информация от измервания

Предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на ползватели, присъединени към електропреносната мрежа


Форма за достъп до системата за предоставяне на информация от измервания

Инструкция по чл.89а_ПТЕЕ_ЕСО ЕАД

Указания за осъществяване на процедурата по двуфакторна автентификация

Инструкция за добавяне на "Код генератор" за двуфакторна идентификация за Google Chrome уеб браузър

Контакти за потребители на системата - email: metering@eso.bg