Новини

Потребители на електроенергия вече ще могат да участват в търговете за закупуване на разполагаемост за студен резерв
03.09.2018 г.

Промяна в Правилата за търговия с електрическа енергия регламентира възможността големите индустриални потребители да участват в търговете за закупуване на разполагаемост за студен резерв, необходим за сигурното функциониране на електроенергийната система, в съответствие с показателите и мерките, определени със заповед на Министъра на енергетиката, съгласно чл. 4, ал. 2, т. 4 от Закона за енергетиката.  Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия са обнародвани в брой 72 на Държавен вестник от 31 август 2018 година. Електроенергийният системен оператор подготви „Правила за провеждане на търгове за закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв от потребители на електрическа енергия“. Правилата са публикувани на интернет-страницата на дружеството в раздел "Електроенергиен пазар » Спомагателни услуги » Студен Резерв".
Предстои провеждането на търг за осигуряване разполагаема мощност за студен резерв от потребителите за периода 01.11.2018г.- 28.02.2019г. Количествата и цените са част от тръжната документация, която ще бъде публикувана през месец октомври.