Новини

Европейските преносни оператори направиха важна крачка по пътя към постигането на единен електроенергиен пазар в Европа.
28.11.2018 г.

Единната платформа за разпределение (ЕПР) започна успешно работа и провежда търгове за дългосрочно разпределение на преносни способности по всички участващи граници на ЕС.

28 оператори на преносни системи от 22 европейски държави учредиха Единната платформа за разпределение, спазвайки срока, установен в Регламент (ЕС) 2016/1719 за установяване на насоки относно предварителното разпределяне на преносна способност, считано от 1-ви октомври 2018 г.

Учредяването на Единната платформа за разпределение е важна стъпка към единния общоевропейски електроенергиен пазар. Тя ще способства координираното развитие на ликвидни и конкурентни дългосрочни пазари в европейски мащаб и ще даде възможност на пазарните участници да застраховат своите рискове (хеджиране), свързани с трансграничната търговия на електроенергия. Чрез Единната платформа за разпределение, операторите на преносни системи ще гарантират на всички пазарни участници равнопоставен достъп, на едно място и в съответствие с Хармонизираните правила за разпределение, до дългосрочни преносни способности на всички обхванати от тази платформа европейски граници.

За изпълнението на задачите и дейностите на Оператор на Единната платформа за разпределение, операторите на преносни системи назначиха Съвместната тръжна кантора (JAO, S.A). Това е компания, собственост на операторите на преносни системи, която извършва разпределение на преносни способности по над 69 граници между тръжни зони и ще проведе над 1 000 тръжни процедури през 2019 година за 289 регистрирани пазарни участници.