Новини

Финансова инспекция на АДФИ в ЕСО за периода 2017 година установява две непроведени процедури по реда на ЗОП
11.10.2019 г.

Проверяваният от финансовата инспекция период е 2017 година. Констатирани са две непроведени процедури по реда на ЗОП за възлагане на застрахователни услуги на обща стойност 14 378 064 лева и услуги за телекомуникационни линии на обща стойност 43 888 лева. Възложител за проверявания период е действащото ръководство на ЕСО през 2017 година. В началото на 2018 година е извършена промяна в ръководството на ЕСО.
Всички услуги и доставки в ЕСО се провеждат съобразно нормативните изисквания на Закона за обществените поръчки. През 2018 година ЕСО сключва 683 договора по реда на ЗОП на обща стойност 130 488 000 лева.
През 2018 година Електроенергийният системен оператор е на 1-ро място в национален мащаб по брой сключени договори за обществени поръчки в резултат на проведени процедури, според статистиката, обявена на сайта на Агенцията по обществени поръчки.