Новини

„Междинният проект“ за свързване на мултирегионално пазарно обединение - MRC  с регионалното пазарно обединение - 4M MC на границите на Германия-Австрия-Полша стартира през май 2021 година
12.11.2020 г.

Навременното изпълнение на проекта е предпоставка за обединение на електроенергийните пазари в сегмента „ден напред“ на българо-румънската граница.“

“Междинният проект“ има за цел да свърже регионалното пазарно обединение - 4M MC (обединението на Румъния, Унгария, Чехия и Словакия) с мултирегионално обединение -MRC, чрез въвеждането на имплицитно разпределение на преносен капацитет на шест граници (Полша-Германия, Полша-Чехия, Полша-Словакия, Чехия-Германия, Чехия-Австрия, Унгария-Австрия). Проектът приключи архитектурната си фаза в края на 2019 г. и влезе в етап на въвеждане. Изпълнението му претърпя известно забавяне спрямо първоначално планираното и след насоки, предоставени от ЕК и националните регулаторни органи на страните по проекта, пътната карта беше ревизирана в средата на октомври 2020 г. Актуализираните срокове предвиждат етапът на съвместно регионално тестване да започне в края на януари 2021 г., а тестовете с пазарните участници са предвидени за втората половина на април 2021 г. Стартът на „Междинния проект“ в оперативна работа е планиран за месец май 2021 година.

Навременното изпълнение на „Междинния проект“ е предпоставка за обединение на електроенергийните пазари в сегмента „ден напред“ на българо-румънската граница, като Локалният проект между България и Румъния върви в съответствие със съгласувания между страните график и се очаква да стартира до три месеца след стартирането на „Междинния проект“ в оперативна работа.

Единният европейски пазар „ден напред“- SDAC разпределя трансграничен преносен капацитет по най-ефективния начин, свързвайки чрез общ алгоритъм пазарите на електроенергия от различните региони, отчитайки ограничения трансграничен капацитет, като по този начин повишава социалното благосъстояние. Целта на SDAC е създаване на единен общоевропейски пазар на електроенергия в сегмента „ден напред“. Интегрираният пазар увеличава общата ефективност на търговията като насърчава конкуренцията, повишава ликвидността и позволява оптимално използване на електроенергийните ресурси в Европа.

 

Допълнителна информация за Единният европейски пазар „ден напред“- SDAC, може да намерите на:

www.eso.bg/?did=52&nid=326

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/

http://www.nemo-committee.eu/sdac