Новини

МС определи междусистемния ЕП 400 kV Марица Изток - Неа Санта за обект от национално значение
14.07.2016 г.

С решение на Министерския съвет от 13 юли 2016 г. междусистемният електропровод 400 kV между п/ст Марица Изток, Република България и п/ст Неа Санта, Република Гърция, който предстои да се изгражда, е определен за обект от национално значение на територията на България. Електропроводът е част от група проекти от общ интерес 3.7. „България – Гърция: увеличаване на капацитета“ по смисъла на Регламент 347/2013 за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура.
Групата от проекти включва изграждането на четири електропровода за реализацията на приоритетния електроенергиен коридор „Север – Юг“ – три на българска територия и един междусистемен. Междусистемният електропровод 400 kV Марица Изток- Неа Санта е с дължина 122 км на българска територия и 29 км на гръцка територия и капацитет от 1500 MW. Трасето на електропровода на българска територия преминава през териториите на общините Симеоновград, Хасково,Кърджали, Момчилград и Кирково. Общата прогнозна стойност за изграждане на електропровода на българска територия е 60,7 млн. евро.
Проектът се изпълнява съвместно от Електроенергиен системен оператор ЕАД и гръцкия Независим преносен електроенергиен оператор в рамките на подписан през 2015 г. Меморандум за разбирателство за изграждане на електропровода.
Статутът на електропровода на обект от национално значение по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията дава най-висок приоритет на неговото изпълнение с оглед въвеждането му в експлоатация през 2021 година.
Другите три проекта от общ европейски интерес са вътрешните електропроводи 400 kV между п/ст „Марица изток“- п/ст „Пловдив“, между п/ст “Марица изток” и ОРУ на ТЕЦ “Марица изток 3” и между п/ст “Марица изток” и п/ст “Бургас”.
Повече информация за проектите от общ интерес: projects.eso.bg