Новини

Преносните и пазарните оператори на България и Северна Македония подписаха меморандум за обединение на пазарите във времевия интервал ден напред с хоризонт 2022 г.
07.12.2020 г.

Енергийният системен оператор, Българската независима енергийна борса, македонският електропреносен системен оператор (MEPSO) и македонският пазарен оператор (MEMO) подписаха Меморандум за разбирателство, с който страните официално декларираха намерението си да положат всички необходими усилия за обединението на пазарите на България и Северна Македония във времевия интервал ден напред. Проектът се реализира в съответствие с Европейския целеви модел, в сътрудничество с органите на SDAC и в съответствие с одобрената обща пътна карта.

Проектът за пазарно обединение беше рестартиран през септември тази година, след като македонският пазарен оператор беше определен за номиниран оператор на пазара на електроенергия за територията на Северна Македония.

Интегрирането на краткосрочните пазарни сегменти е от ключово значение за развитието на електроенергийния пазар в рамките на всяка пазарна зона. Изграждането на единен европейски пазар е от водещо значение за ефективното използване на ресурсите и предпоставка за успешния преход към нискоемисионно производство на електроенергия, наложен от новата европейска политика и предприетото лидерство в борбата с климатичните промени.

Регионът на Югоизточна Европа се характеризира с голям брой държави, които не членуват в Европейския съюз, което превръща завършването на пазарната интеграция в региона в предизвикателство.

Страните по проекта са уверени, че успешното пазарно обединение между България и Северна Македония е от първостепенно значение за успешната пазарна интеграция в целия регион.

Началото на инициативата датира от месец март 2018 г., когато в България в рамките на проекта Западни Балкани 6 беше подписан меморандум за разбирателство между МЕПСО, Комисията по енергетика и водни услуги на Република Северна Македония, БНЕБ и ЕСО. Меморандумът постави началото на пилотния проект, целящ обединението на пазарите ден напред на двете страни. Първата среща с представителите на всички страни по проекта се проведе през месец април 2018 г. в София. В нея участваха и представители от Министерството на енергетиката на Република България, Министерството на икономиката на Република Северна Македония, Комисията по енергетика и водни услуги на Република Северна Македония, както и представители на Секретариата на Енергийната общност, подкрепен от консултантски консорциум.