Новини

На 11 май 2021 г. България се присъединява към Единния европейски пазар ден напред (SDAC) с въвеждането в реална работа на пазарното обединение между България и Гърция
09.03.2021 г.

Стартирането на проекта за пазарна интеграция между България и Гърция е следващата стъпка към постигането на Единен европейски пазар на електроенергия в сегмента ден напред.

Проектът е планиран да стартира в рамките на Мултирегионалното свързване на пазарите (MRC) и се осъществява в рамките на обединението на италианските граници (IBWT).

Проектът е първата в историята възможност за ЕСО, БНЕБ, местните производители, потребители и търговци на електроенергия за присъединяване към общия пазар на ЕС във времевия сегмент ден напред.  Реализацията му ще осигури на всички пазарни участници достъп до единния пазар и ползите, произтичащи от интеграцията на пазарите на електроенергия и целевия модел на ЕС.

Европейският целеви модел на пазара ден напред се очаква да бъде завършен през 2021 година със свързването на 4M MC границите с MRC, чрез проекта за Междинното свързване (ISP) и веднага след това, чрез осъществяването на проекта за пазарна интеграция между България и Румъния.

Проектът за свързване на пазара между България и Гърция започна с официално решение на Управителния комитет от 1 март 2020 година като част от регионалния проект за обединение на италианските граници – IBWT. Всички участващи страни следваха предварително договорената времева рамка и завършиха успешно цялата подготовка за тестването, което ще се проведе между 16 март и 30 април 2021 г. Фазата на тестване на проекта ще включва и тестове с търговските участници в края на април, за които ще бъде публикувана допълнителна информация.

ЕСО в качеството си на преносен оператор за българската пазарна зона (ОПС) и БНЕБ в качеството си на номиниран оператор на пазарите на електроенергия (НОПЕ) за България вече оперират българския пазар в изолиран режим, но в пълно съответствие с процедурите на MRC, като използват активите на ценовото свързване на регионите (PCR) от януари 2016 г.

Решителната стъпка по въвеждането в реална работа на пазарното обединение на българо-гръцката граница като разширение на Единния пазар ден напред (SDAC) е планирано за 11 май 2021 г. (с 1-ви ден на доставка 12 май), предхождано от положителното потвърждение за успешното финализиране на всички тестове и съответните одобрения от Регулаторите.

За Единния европейски пазар ден напред - SDAC

SDAC разпределя ограничения трансграничен преносен капацитет по най-ефективния начин, като свързва пазарите на електроенергия на едро от различни пазарни зони, чрез общ алгоритъм, едновременно, отчитайки ограниченията за трансграничен капацитет, като по този начин максимизира социалното благосъстояние.

Целта на SDAC е да създаде единен общоевропейски пазар ден напред. Интегрираният пазар ден напред увеличава общата ефективност на търговията, като насърчава ефективна конкуренция, увеличава ликвидността и дава възможност за по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

 

За допълнителна информация относно SDAC посетете:

http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/