Новини

Новият брой на списанието на ЕСО разгръща темата за реформите в енергетиката
23.04.2021 г.

„Реформите в енергетиката-залог за растеж“ е водещата тема на брой 10

Новият брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ разгръща темата за реформите в сектора и техния потенциал за гарантиране климатичния неутралитет на европейската икономика.

Изданието започва с новини за успешно финализираните проекти, изпълнявани от ЕСО, за разширяване на електроенергийната инфраструктура и увеличаване на преносните способности на мрежата в подкрепа на въвеждането в реална работа на пазарните обединения ден напред и в рамките на деня. Два от петте електропровода 400 kV от общ европейски интерес, които операторът изгражда с безвъзмездно финансиране от механизма за свързване на Европа, вече са въведени в експлоатация. Строителството на електропроводите между подстанция „Марица изток“ и подстанция „Бургас“ и между подстанция „Марица изток“ и открита разпределителна уредба на ТЕЦ „Марица изток 3“ завърши предсрочно. В напреднал етап на изпълнение са и другите три проекта за изграждане на вътрешните електропроводи между подстанции „Варна“ и „Бургас“, между подстанции „Марица изток“ и „Пловдив“ и на междусистемния от подстанция „Марица изток“ в България и подстанция „Неа Санта“ в Гърция. Предстои в средата на 2021 година вътрешният електропровод от подстанция „Варна“ до подстанция „Бургас“ също да бъде въведен в експлоатация. Изпълнението на тези проекти за развитие на трансевропейската инфраструктура ще подкрепи успешната работа на пазарните обединения, за чиято реализация Електроенергийният системен оператор интензивно работи съвместно с БНЕБ. Усилията в тази посока ще се увенчаят с успех на 11 май тази година, когато ще влезе в реална работа пазарното обединение ден напред на българо-гръцка граница. През септември трябва да стане факт и интеграцията към единния европейски пазар ден напред на българо-румънска граница. Зад всички тези събития стои последователната работа на екипите на Електроенергийния системен оператор. Тези достижения мотивираха броят да започне с разговор с равносметка и поглед напред с изпълнителния директор на ЕСО Ангелин Цачев. В рубриката „От първо лице“ Милена Стоянова – ръководител отдел „Европейски регулаторни политики и развитие на пазара“ в дружеството разказва за извървения път до днес, когато българският електроенергиен пазар се интегрира към успеха на единния европейски пазар. Пазарните обединения налагат и въвеждането на адекватни средства за регулиране на електроенергийната система в реално време. Практическото приложение на допълнителните услуги за регулиране на честотата и обменните мощности, въведени от ЕСО в отговор на изискванията на европейския регламент за експлоатация на електропреносните системи, описва част втора на статията за тестовете за активиране на ръчно вторично регулиране на честотата, чрез гъвкави инсталации. В броя са застъпени и темите за увеличаващия се дял на новите ВЕИ-мощности и как това влияе на адекватността на електроенергийната система, за приложимостта и предимствата на малките модулни атомни реактори, както и за възможностите на водородните технологии за постигане на европейските цели за беземисионна икономика. Реформите и нововъведенията в енергетиката изискват и кадрово обезпечаване от ново поколение. На възможностите новите поколения енергийни експерти да срещнат опита на специалистите от ЕСО е посветен финалът на априлския брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ с водеща тема „Реформите в енергетиката-залог за растеж“.