Новини

Българският електроенергиен пазар се присъедини към европейския пазар ден напред чрез българо-гръцка граница
11.05.2021 г.

Планираните оперативни дейности на пазарното обединение ден напред между България и Гърция успешно стартираха в реална работа на 11 май 2021 година с първи ден на доставка на електроенергията на 12 май 2021 г. Интегрирането на българската пазарна зона към Единния европейски пазар ден напред (SDAC) посредством българо-гръцка граница е резултат от съвместните усилия на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), Българската независима енергийна борса (БНЕБ), гръцките оператори на преносната система IPTO и на пазара на електроенергия  HEnEx, както и на националните регулаторни органи на България и Гърция.

С цел гарантиране успешната работа на пазарното обединение ЕСО и БНЕБ подписаха споразумение за сътрудничество, обезпечаващо пазарната организация и оперативното функциониране на пазара ден напред в условията на имплицитна търговия, чрез едновременното трансгранично разпределяне на преносна способност и електроенергия. Осигуреният междусистемен капацитет за пренос позволява търговия с пазарните зони, част от единния европейски пазар ден напред.

Проектът за пазарно обединение между България и Гърция стартира като част от регионалния проект за интегриране на пазарите на електроенергия в сегмента ден напред на италианските граници (IBWT). Официалното решение на Управителния комитет на IBWT за присъединяването на българо-гръцката граница към пазарното обединение беше взето на 1 март 2020 г. Всички участници в обединението следваха съгласувания план и извършиха успешно необходимите подготвителни дейности и тестове.

Първото имплицитно разпределяне на междузонова преносна способност между Гърция и България се реализира днес - на 11 май 2021 година, посредством алгоритъма Euphemia. Въведеното пазарно обединение позволява едновременно изчисляване на цените на електроенергията в рамките на ЕС, при отчитане на ограничените трансгранични капацитети. Ефективното използване на трансграничната инфраструктура и производствените ресурси са в основата на единния европейски електроенергиен пазар, който носи ползи както за пазарните участници, така и за обществото, допринасяйки за социалното благополучие.

Интегрирането на българската пазарна зона към единното европейско обединение ден напред е още една стъпка напред към постигането на целевия европейски модел, който е планирано да бъде завършен през настоящата 2021 година с въвеждането в реална работа на проекта за пазарно обединение между България и Румъния. Необходимо условие за неговата реализация е успешното стартиране на Междинния проект (Interim Market Coupling) за интеграция, чрез общите им граници, на пазарното обединение 4М MC (включващо пазарните зони на Чехия, Словакия, Унгария и Румъния) и мултирегионалното обединение (MRC).

За пазарното обединение “ден напред” (SDAC):

SDAC разпределя ограничената трансгранична преносна способност по най-ефикасния начин, чрез обединение на пазарите на едро за електроенергия от различни региони посредством общ алгоритъм, който отчита едновременно ограниченията за преноса, като по този начин осигурява максимално благосъстояние.

Целта на пазарното обединение ден напред е създаването на единен паневропейски междузонов пазар на електроенергия в сегмента ден напред. Интегрираният пазар ден напред увеличава общата ефективност на търговията, като стимулира действаща конкуренция, увеличава ликвидността и позволява по-ефикасно използване на генериращите ресурси в Европа.

Повече информация за единното обединение на пазара “Ден напред” (SDAC) можете да намерите тук:

ttp://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/