Новини

Междинното пазарно обединение (Interim Coupling Project) в сегмента ден напред предстои да стартира в реална работа на 17 юни 2021 година
15.06.2021 г.

Потвърденият старт на проекта е още една стъпка напред към интегрирането на европейския електроенергиен пазар.

След успешни технически проби, Междинното пазарно обединение между Чехия, Словакия, Унгария и Румъния (4M MC – 4M Market Coupling) и мултирегионалното пазарно обединение (MRC - Multi-Regional Coupling) ден напред предстои да започне реална работа на 17 юни 2021 година с първи ден на доставка 18-ти юни 2021 г.

Целта на обединението е да се въведе имплицитно разпределяне на нетна преносна способност на шест нови граници: Полша - Германия, Полша – Чехия, Полша – Словакия, Чехия – Германия, Чехия – Австрия и Унгария – Австрия. Реализацията на Междинния проект е важна крачка за географското разширение на Единното европейско обединение на пазарите ден напред SDAC (Single Day-ahead Coupling), което се изпълнява по силата на  Регламент 2015/1222, установяващ насоки за разпределяне на преносна способност и управление на претоварването. Със стартирането на Междинното пазарно обединение, SDAC навлиза в т.нар. постоянна фаза (Enduring Phase), интегрирайки в едно пазарните обединения 4M MC и MRC. Успешният старт на проекта е предпоставка за осъществяването на пазарното обединение ден напред на границата между България и Румъния.

За единното обединение на пазарите “Ден напред” (SDAC)

SDAC разпределя ограничената трансгранична преносна способност по най-ефикасния начин, чрез обединение на пазарите на едро за електроенергия от различни региони посредством общ алгоритъм, който отчита едновременно ограниченията за преноса с цел осигуряване максимално благосъстояние на пазарните участници.

Единното пазарно обединение ден напред цели създаването на общ паневропейски междузонов пазар на електроенергия. Интегрираният пазар ден напред увеличава общата ефективност на търговията, като засилва конкуренцията, увеличава ликвидността и позволява по-ефикасно използване на генериращите ресурси в Европа.

Повече информация за единното обединение на пазара ден напред (SDAC) можете да намерите на следните линкове: http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/