Новини

Междинното пазарно обединение между Чехия, Словакия, Унгария и Румъния успешно се интегрира към паневропейския енергиен пазар за ден напред
17.06.2021 г.

На 17-ти юни 2021 г., чрез алгоритъма Euphemia, за първи път се осъществи имплицитно разпределяне на междузонова преносна способност в пазарния сегмент ден напред на шест нови граници: Полша - Германия, Полша – Чехия, Полша – Словакия, Чехия – Германия, Чехия – Австрия и Унгария – Австрия.

Успешният старт на обединението с първи ден на доставки 18 юни 2021 г. позволява едновременно изчисляване на цените на електроенергията и трансграничните потоци в региона. Ефективното използване на енергийната инфраструктура, както и по-добрата координация между страните, способства в максимална степен за увеличаване на икономическото благосъстояние на всички пазарни участници.

Работата по проекта за присъединяването на регионалното обединение 4M МС към мултирегионалното обединение ден напред (MRC) започна през декември 2018 г. с цел въвеждане на имплицитно разпределяне на нетна преносна способност на границите: Полша - Германия, Полша – Чехия, Полша – Словакия, Чехия – Германия, Чехия – Австрия и Унгария – Австрия.

Успешният старт в реална работа на Междинния проект е резултат от тясното  сътрудничество между операторите на пазарите на електроенергия, на преносните оператори и националните регулаторни органи на страните-участници в обединението.

Реализацията на Междинния проект е важна стъпка към създаването на общ европейски пазар на електроенергия в сегмента ден напред, както и основна предпоставка за осъществяване на пазарното обединение ден напред на границата между България и Румъния. Действащата законодателна рамка предвижда като следваща стъпка въвеждането на метод за изчисляване на преносната способност на основата на потоците в рамките на основния проект (CORE).

 

За единното обединение на пазарите “Ден напред” (SDAC)

SDAC разпределя ограничената трансгранична преносна способност по най-ефикасния начин, чрез обединение на пазарите на едро за електроенергия от различни региони посредством общ алгоритъм, който отчита едновременно ограниченията за преноса с цел осигуряване максимално благосъстояние на пазарните участници.

Единното пазарно обединение ден напред цели създаването на общ паневропейски междузонов пазар на електроенергия. Интегрираният пазар ден напред увеличава общата ефективност на търговията, като стимулира действаща конкуренция, увеличава ликвидността и позволява по-ефикасно използване на генериращите ресурси в Европа.

Повече информация за единното обединение на пазара ден напред (SDAC) можете да намерите на следните линкове: http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/