Новини

Ангелин Цачев: Електроенергийният системен оператор отговорно посреща съвременните тенденции и работи активно в подкрепа на енергийната трансформация в Европейския съюз
15.10.2021 г.

„Електроенергийният системен оператор осъзнава предизвикателствата на енергийната трансформация, която е в ход в цяла Европа. С пакета „Чиста енергия за всички европейци“ и Зелената сделка ЕС постави основите на нова стратегия за растеж и икономическа трансформация в общността с постигане на нулеви нетни емисии на парниковите газове до 2050 година.“ Това заяви изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев по време на международната конференция „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“.

„Преходът към новия пазарен модел очертава динамиката на периода до 2030 г. и задава ключова роля за операторите на електропреносните системи. Основните характеристики на новия пазарен модел са свързани с декарбонизация на икономиката, постигане на висок дял на ВИ сред генериращите мощности, осигуряване на възможности за участие на потребителите в пазара на електроенергия, изграждане на конкурентен енергиен пазар, основан на пазарни принципи“, подчерта в изказването си изпълнителният директор на ЕСО. Ангелин Цачев говори в рамките на панела „Интелигентна индустрия, енергетика и климат“. Той изтъкна, че бързото разрастване на инсталираните мощности от ВЕИ изправя системните оператори пред нови технически задачи и отчете, че само за година в ЕСО са постъпили заявления за присъединяване на 8 500 MW нови ВЕИ-централи. „Електроенергийният системен оператор активно търси и въвежда иновативни решения за надеждно управление на електропреносната система в условията на нарастващ дял на генерацията от ВЕИ“, допълни Ангелин Цачев.

По време на изказването си той очерта неотложните задачи за решаване пред електропреносните оператори, насочен към осигуряване на ефективни модели за управление на електроенергийната система при растящ дял на производството от възобновяеми източници, както и на условия за тяхното присъединяване, чрез развитие, преструктуриране на електропреносната инфраструктура и изграждане на нови съоръжения.

„В отговор на големия инвеститорски интерес към изграждане и присъединяване на нови ВЕИ-мощности ЕСО разработи електронна географска карта с актуална информация за оперативните възможности за присъединяване на производители и потребители на електроенергия“, каза изпълнителният директор на ЕСО и съобщи за предлаганата от дружеството комплексна услуга по проектиране и изграждане на присъединителните съоръжения с цел по-бързото и ефективно въвеждане в експлоатация на нови източници на беземисионна енергия. „За осигуряване предвидимост за развитие на мрежата и преносния капацитет ЕСО предлага промени в ЗЕВИ за намаляване на административната тежест пред инвеститорите в нови възобновяеми мощности“, каза още в изказването си Ангелин Цачев.

„ЕСО активно изпълнява целите, които сме си поставили за присъединяване към европейските платформи за балансиране, укрепване на вътрешната преносна мрежа и междусистемната свързаност, развитие на собствената телекомуникационна мрежа, дигитализация на подстанциите за мониторинг и дистанционно управление“, подчерта по време на международния форум изпълнителният директор на електропреносния оператор на България.