Новини

Пазарното обединение между България и Румъния в сегмента „ден напред“ успешно стартира оперативна работа с първи ден на доставка – 28 октомври 2021 г.
27.10.2021 г.

Днес, 27 октомври 2021 г., стартира успешно пазарното обединение на българската пазарна зона с Единния европейски пазар „ден напред“ SDAC (Single Day-Ahead Coupling), посредством българо-румънската граница. За първи път междузоновият капацитет между Румъния и България се разпредели имплицитно за ден на доставка - 28 октомври 2021 г.

Интегрирането на българо-румънската граница към Единния европейски пазар „ден напред“ SDAC  разширява участието на страната ни в общия пазар на електроенергия и завършва напълно интегрирането на региона  Югоизточна Европа към пазарния сегмент. Въвеждането в оперативна работа на пазарното обединение между България и Румъния във времевия сегмент „ден напред“ бележи още един важен етап в процеса на интегриране на европейските пазари на електроенергия и завършването на европейския целеви модел.

Единният европейски пазар „ден напред“ позволява едновременното изчисляване на цените на електроенергията и трансграничните потоци в региона, като ефективното използване на електроенергийната система и трансграничната инфраструктура има за цел да увеличи в максимална степен ползите за всички пазарни участници.

След интегрирането на българската пазарна зона на юг с пазарите на Гърция и Италия, от днес вече е факт и свързването  на  страната с общия европейски пазар „ден напред“ и на север през българо-румънската граница.

Успешното присъединяване на българо-румънска граница към Единния европейски пазар „ден напред“ е резултат от тясното сътрудничество между българските и румънските оператори на електропреносните системи и операторите на пазара на електроенергия - ЕСО ЕАД, CN Transelectrica S.A., БНЕБ ЕАД и OPCOM S.A., и подкрепата  на националните регулаторни органи на България и Румъния.

 

За Единния европейски пазар ден напред - SDAC

SDAC разпределя ограничения трансграничен преносен капацитет по най-ефективния начин, като свързва пазарите на електроенергия на едро от различни пазарни зони, чрез общ алгоритъм. Едновременно се отчитат и ограниченията за трансграничен капацитет, за да се осигури в максимална степен социалното благосъстояние в обхванатите европейски страни.

Целта на SDAC е изграждане на единен общоевропейски пазар в сегмента „ден напред“. Интегрираният пазар „ден напред“ увеличава общата ефективност на търговията, като насърчава конкуренция, увеличава ликвидността и дава възможност за пълноценно използване на ресурсите за производство на електроенергия в цяла Европа.

 

За допълнителна информация относно SDAC посетете:

http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/