Новини

Меморандум за сътрудничество за разгръщането на национална инфраструктура от зарядни станции подписаха ЕСО, НСОРБ, ББКЕ и три организации за електромобили
23.02.2022 г.

Меморандум за сътрудничество подписаха ЕСО, Националното сдружение на общините в Република България, Българската браншова камара на енергетиците, Българската асоциация Електрически превозни средства, Индустриален клъстер „Електромобили“ и Асоциацията на собствениците на електромобили в България. Документът е отправна точка за бъдещо сътрудничество между страните за изграждане до края на 2025 година на адекватна  инфраструктура от зарядни станции за електрически превозни средства на територията на цялата страна. Електроенергийният системен оператор ще осигури достъп за присъединяване на изградените зарядни станции до своята електропреносна мрежа.

Целта е до пет години на територията на цялата страна да бъдат изградени 10 000 станции за зареждане на електромобили от възобновяеми източници. ЕСО стопанисва 297 подстанции, което осигурява възможност зарядната инфраструктура да бъде с национален обхват. Предвижда се разгръщане на групи бавни и бързи зарядни станции, които да обслужват леките електромобили, обществения и тежкотоварния електрически транспорт.

Споразумението за сътрудничество отчита очакваното масово навлизане на електрическите превозни средства в периода от 2030 до 2040 г. Прогнозата на експертите на ЕСО сочи, че до 2030 година електромобилите у нас ще достигнат 200 000, а за покриване на годишното им електропотребление ще са необходими 600 000 МВтч електроенергия. Разчетите на ЕСО предвиждат до 2040 г. електрическите автомобили в България вече да са 2 000 000 с годишно електропотребление от близо 6 000 000  МВтч.,  а през 2050 година техният брой да достигне 3 500 000, за захранването на които годишно ще е необходима над 10 000 000 МВтч електрическа енергия. В момента автомобилният парк в България потребява течни горива, чийто еквивалент в електроенергия е 45 млн. МВтч.  Масовото навлизане на електрическите превозни средства до 2050 година ще намали три пъти консумираната енергия в транспорта.

Меморандумът за сътрудничество предвижда страните да обменят информация за състоянието на инфраструктурата, текущата и очакваната необходимост от локации и подходяща зарядна мощност, решения на правителството и общините, както и финансови разчети за необходимия ресурс за развитието на тази инфраструктура. Страните, положили подписите си под Меморандума за сътрудничество, приветстваха инициативата на Електроенергийния системен оператор и решимостта на компанията да участва активно с ресурсите си за разгръщане на националната инфраструктура от зарядни станции за електрически превозни средства.

Националната зарядна инфраструктура ще способства оползотворяването на електроенергията от възобновяеми източници и развитието на екологичния транспорт на територията на цялата страна, включително и в отдалечените от главните пътни артерии населени места.