Новини

МС определи вътрешен електропровод 400 kV Добруджа - Бургас за обект от национално значение
05.04.2017 г.

С решение на Министерския съвет от 5 април 2017 г. електропровод 400 kV между Добруджа (п/ст Варна) и Бургас (п/ст Бургас), който предстои да се изгражда, е определен за обект от национално значение. Проектът се изпълнява от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Електропроводът е част от група проекти от общ европейски интерес по смисъла на Регламент (ЕС) 347/2013 за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура за „Увеличаване на преносната способност между България и Румъния”, известна като коридор „Черно море”. Групата от проекти включва изграждането на три електропровода за реализацията на приоритетния електроенергиен коридор „Север – Юг“ – един на българска територия и два на румънска.

Новият електропровод 400 kV Добруджа - Бургас е с дължина приблизително 100 километра и капацитет от 1500 MW. Трасето на линията преминава през териториите на общините Ветрино, Девня, Провадия, Дългопол, Долни Чифлик – област Варна и общините Руен, Поморие, Айтос, Бургас – област Бургас. Общата прогнозна стойност за изпълнението на електропровода е 130 милиона лева като 50% от прединвестиционните и строително-монтажните работи се финансират от ЕС, чрез „Механизма за свързване на Европа“.

Реализацията на новият електропровод решава основни инфраструктурни нужди за подобряване на сигурността на доставките, интеграцията на ВЕИ и ефективността на електроенергийната система в региона. Проектът ще има положително влияние върху напреженията в крайграничната подстанция „Варна“ (район Добруджа). Спирането на ТЕЦ „Варна”, която беше единствената управляема конвенционална генерация в района, доведе до проблеми със захранването на товарите и с изпълнението на критерия “n-1” в преносната мрежа. Този електропровод ще повиши сигурността на работа на преносната мрежа в нормални и аварийни схеми. Същевременно той ще допринесе за повишаване на сигурността на захранването и на района на Бургас. Изграждането на новия електропровод ще осигури допълнителна връзка на комплекса Марица Изток с товарите в Североизточна България, чието захранване трябва да бъде осигурено и при липса на генерация от ВяЕЦ.

Статутът на електропровода на обект от национално значение по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията дава най-висок приоритет на неговото изпълнение с оглед въвеждането му в експлоатация през 2021 година.

Това е третият проект на ЕСО ЕАД, който получи през 2016 година безвъзмездно съфинансиране в размер на 60 милиона лева от фондове на Европейския съюз за строително-монтажни работи.

През 2014 година ЕСО ЕАД подписа споразумение за безвъзмездна помощ от Международен фонд „Козлодуй“ в размер на 31 милиона лева за изграждане на електропровод 400 kV от п/ст „Пловдив“ до п/ст „Марица изток“.

През 2015 година ЕК одобри безвъзмездно финансиране в размер на 60 милиона лева за изграждане на електропровод 400 kV от п/ст Марица Изток до п/ст Бургас.

Прединвестиционните дейности за всички проекти от общ интерес на ЕСО ЕАД също се изпълняват с безвъзмездно финансиране от ЕС.

С решението на МС от 5 април 2017г. вече всички проекти от общ европейски интерес, които се изпълняват от ЕСО ЕАД, са със статут на обекти от национално значение.

С решение на Министерския съвет от 13 юли 2016 г. междусистемният електропровод 400 kV между п/ст Марица Изток, Република България и п/ст Неа Санта, Република Гърция, който предстои да се изгражда, беше определен за обект от национално значение на територията на България.

Останалите проекти от общ европейски интерес, със статут на обекти от национално значение, са вътрешните електропроводи 400 kV между п/ст „Марица изток“- п/ст „Пловдив“, между п/ст “Марица изток” и ОРУ на ТЕЦ “Марица изток 3” и между п/ст “Марица изток” и п/ст „Бургас“.

Повече информация за проектите от общ интерес: projects.eso.bg