Новини

Декарбонизация чрез дигитализация – цел на новия проект ENFLATE по програмата Хоризонт Европа
31.10.2022 г.

В средата на месец септември 2022 година в гръцката столица Атина стартира новият проект по програмата Хоризонт Европа -  ENFLATE. 30-те партньори в консорциума по проекта, между които е и Електроенергийният системен оператор на България наред с участници от Гърция, Белгия, Германия, Франция, Испания, Швеция и Швейцария, се събраха за да обсъдят съвместните си действия през следващите 4 години за внедряване на мащабна платформа за обмен на данни за произведената чиста електроенергия, ориентирана към потребителите.
Проектът ENFLATE цели постигането на споделено използване на източниците на възобновяема енергия и по-голям дял на чистата енергия, едновременно с намаляване на оперативните разходи на мрежите и увеличаване на финансовите ползи. Мерките по проекта са в съзвучие с глобалните действия за постигане на климатична неутралност в страните от ЕС до 2050 г., чрез декарбонизация на енергийната система и насърчаване на електрификацията при отоплението и транспорта. В отговор е необходимо ускореното изграждане на “интелигентни мрежи”, които да способстват балансираното управление на електропреносните системи в условията на нарастващ дял на произведената от възобновяеми енергийни източници електроенергия.   
Проектът ENFLATE по програма Хоризонт Европа си поставя за цел да надгради вече съществуващи решения и осигури средства за ефективно управление на електроенергийния обмен на регионално, национално и европейско ниво за икономически ефективна търговия с енергия, чрез подобряване на комуникацията с участието и на активните потребители.
Проектът ENFLATE е съфинансиран в размер на близо 7 700 000 евро от Програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа на Европейския съюз. Предвиденият общ бюджет за реализация на мерките по проекта е в размер на над 14 000 000 евро.