Новини

Постигнатото по проекта за интелигентни енергийни мрежи Smart5Grid обсъжда на двудневна среща в София консорциумът с участието на ЕСО
04.10.2023 г.

Напредъкът по поредния успешен проект за Електроенергийния системен оператор по европейската програма „Хоризонт 2020“ беше отчетен по време на двудневната среща в София на партньорите.  Участниците в консорциума по проекта Smart5Grid - “Демонстрация на решения от пето поколение за интелигентни енергийни мрежи на бъдещето“ набелязаха и задачите, които да бъдат изпълнени преди предстоящото приключване на инициативата за развойна научна дейност. 

 

 

Електроенергийният системен оператор има съществен принос за осъществяването на две от четирите пилотни демонстрации по проекта: Мониторинг с милисекундно времезакъснение на разпределена възобновяема генерация (България) и Междусистемен мониторинг (WAM) на големи синхронно свързани преносни мрежи (България - Гърция). В изпълнение на работните програми проектният екип на ЕСО публикува в Европейската платформа за научни публикации с отворен достъп изследователска статия „Решения от пето поколение за повишена наблюдаемост и управляемост на ЕЕС в условията на масирано разгръщане на ВЕИ“. Научната разработка получи висока оценка във външна рецензия на три независими университета и стана част от престижната колекция Sustainable Places

 

 

Електроенергийният системен оператор представи обзорен доклад на тема “Услуга за междусистемно наблюдение и оперативно консултиране за интелигентни мрежи като 5G базирано приложение” по време на 31-та Средиземноморска конференция по управление и автоматизация MED2023  в края на юни месец в Кипър.  Докладът  представя конкретен пример за разработване, внедряване и изпитване на услуга за междусистемно наблюдение (Wide Area Monitoring, WAM) като базирано на 5G мрежово приложение в симулационна среда, залегнали в разработената в рамките на проекта концепция за „мрежово приложение“, чрез което се разгръщат специализирани услуги за интелигентни мрежи. 

ЕСО добави и авторския си принос в аналитична статия „Тестова стратегия и полеви приложения на Smart5Grid за реалновременно междусистемно наблюдение“, представена през юни месец в Испания на 19-та международна конференция по базирани на изкуствен интелект приложения и иновации. Статията е публикувана в специализирания портал  Springer
 

 

 

Проектът Smart5Grid по програма „Хоризонт 2020“ на ЕС се изпълнява от консорциум от 24 организации, сред които са и електропреносните оператори на България, Гърция и Италия. Инициативите от проекта Smart5Grid са насочени към създаване на отворена 5G експериментална платформа с възможности за интеграция, тестване и валидиране на съществуващи и нови 5G услуги и мрежови приложения от външни за консорциума страни.