Новини

ЕСО получи Отличителния знак за 2024 година за значими постижения в областта на равнопоставеността на жените и мъжете
28.05.2024 г.

Националният съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет удостои Електроенергийния системен оператор с Отличителния знак за 2024 година за значими постижения в ефективното прилагане на политиките по равнопоставеност на жените и мъжете. Електропреносният оператор на България е отличен с приза в категорията „Стопански и нестопански организации“.

Престижното отличие се присъжда на ЕСО в знак на признание за успешното прилагане в компанията на политики за равен достъп на жените и мъжете до програмите за професионална квалификация, кариерно израстване и социално значими каузи. На специалното събитие заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова връчи Отличителния знак на заместник-изпълнителния директор на ЕСО Антон Адамов, който го прие с думи на признателност от името на целия екип на компанията.


„Това е висока оценка за усилията, които полагаме в голямото семейство на ЕСО за недопускане на дискриминационни практики. И макар професията на енергетика да изглеждала запазена територия за мъжете, днес в Електроенергийния системен оператор професионалния си потенциал реализират равнопоставено както мъжете, така и жените.“ С тези думи заместник-изпълнителният директор на ЕСО прие наградата и добави: „Нещо повече – Етичният кодекс на ЕСО утвърждава и прогласява в най-висш приоритет за компанията прилагането на ценностите почтеност, безпристрастност, равнопоставеност, прозрачност и зачитане на човешките права и достойнство.“


Националният съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет на България присъжда Отличителния знак за 2024 година на Електроенергийния системен оператор, отчитайки достиженията на компанията в прилагането на прозрачни критерии за избор на управленски кадри, политики за постигане на баланс между личен живот и възможности за професионално израстване, както и за установените традиции в областта на доброволчеството.

Електроенергийният системен оператор цени експертността на всички свои служители и насърчава разгръщането на техните таланти, чрез изпълнението на програми за преквалификация и надграждане на професионалното им образование. Вече няколко години на успех се радва проектът на ЕСО „Училище за енергетици“ със стипендиантската, стажантската и програмата за дуално обучение, които насърчават интереса на подрастващите към професионална реализация в енергийния сектор, а също провокират и дамите да се насочват към академично образование в техническите специалности на университетите. ЕСО осигурява подкрепа на социално уязвимите групи и възможност на хората с увреждания да упражняват правото си на труд в структурите на компанията.

С близо 17 000 км електропроводни линии и 300 подстанции ЕСО има стратегическа роля в енергийния сектор. За надеждната работа на електропреносната система на България се грижат 3 500 служители в цялата страна. Въпреки спецификата на професията, дамите, заемащи както ръководни и инженерни длъжности, така и позиции, пряко ангажирани с преноса на електроенергия, са повече от 1/3 от служителите на компанията.