Новини

Финансиране от 65 млн. евро осигури ЕК за изпълнение през 2024 г. на част от инвестициите по проекта на ЕСО - GREENABLER
25.06.2024 г.

65 милиона евро европейско финансиране ще подкрепи изпълнението на част от предвидените инвестиции от ЕСО през 2024 година по проекта за разширяване на електропреносната мрежа – GREENABLER. Проектът е на обща стойност от 857 млн. евро. Той е разделен на две основни групи дейности. Размерът на инвестициите от първата група е общо 568 млн. евро. Те предвиждат през следващите 7 години да бъде извършена реконструкция на 720 км. съществуващи електропроводи за трансформацията им от ниво на напрежение 220 kV към 400 kV и синхронизирана реконструкция на прилежащите подстанции. С осигурените от Европейския съюз 65 млн. евро Електроенергийният системен оператор ще изпълни планираните за 2024 година инвестиции от първия етап по проекта.
Втората група дейности по проекта  GREENABLER предвижда реконструкция на електропровод „Хемус - Стара планина“ и трансформацията му от ниво на напрежение 220 kV на 400 kV, реконструкции на 888 км. електропроводи 110 kV и удвояване на 92 км. електропроводи 110 kV с цел увеличаване на преносния капацитет на мрежата. 
Инвестициите във втората група дейности са в размер на 203 млн. евро и са предложена за финансиране по глава RePowerEU от Националния план за възстановяване и устойчивост. Останалата част от средствата, необходими за реализацията на проекта, ще бъдат осигурени от Електроенергийния системен оператор.
Изпълнението на проекта GREENABLER цели реконструкция на електропреносната мрежа и увеличаване на нейните преносни способности, за да бъдат осигурени необходимите технически възможности за интегриране на заложените в Националния план за възстановяване и устойчивост нови ВЕИ проекти от общо 4,5 GW.