Новини

Електроенергийният системен оператор - стратегически партньор по международния проект „CROSSBOW“ е домакин на първата среща на консорциума
09.11.2017 г.

Под патронажа на министъра на енергетиката на България Теменужка Петкова в София се провежда първото Общо събрание на консорциума “CROSSBOW”. Електроенергийният системен оператор в качеството си на стратегически партньор е домакин на първата среща по международния проект „Трансгранично управление на непостоянните възобновяеми енергийни източници и инсталации за съхранение на енергия, позволяващи транснационален пазар на едро – CROSSBOW“, финансиран със средства от програма „Хоризонт 2020“ на ЕК. Министърът на енергетиката на България Теменужка Петкова и изпълнителният директор на ЕСО Иван Йотов приветстваха участниците и пожелаха успех на мащабния изследователски проект. В продължение на два дни двадесет и четирите участници от 14 държави, сред които и 8 оператори на преносни мрежи - България, Румъния, Македония, Сърбия, Гърция, Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора, обсъждат дейностите в рамките на проекта, които ще бъдат реализирани през следващите четири години. Целта на мащабния проект е развитие на екологично чисти енергийни източници, намаляване на разходите на регионалната енергийна система и стратегии за развитие на електропреносните мрежи в Югоизточна Европа.

             


Проектът „CROSSBOW“ е с европейско финансиране по линия на програмата “Хоризонт 2020”. Общата му стойност е над 21 милиона евро, от които над 17 милиона евро е безвъзмездното съфинансиране. Близо 623 хиляди евро безвъзмездно ще получи ЕСО ЕАД за изпълнение на дейности в рамките на проекта. „CROSSBOW“ е един от най-важните иновационни проекти на Европейския съюз в областта на интелигентните мрежи. Проектът „CROSSBOW“ се ръководи от ETRA GROUP и има за цел да предложи споделено използване на ресурси за насърчаване на трансграничното управление на непостоянните източници на възобновяема енергия и съоръженията за съхранение, способствайки за по-широко разгръщане на незамърсяващи енергийни източници, съкращаване на мрежовите експлоатационни разходи и увеличаване на икономическите ползи от екологично чистата енергия и от съоръженията за съхранение. Целта е да бъдат демонстрирани множество взаимодопълващи се технологии, предлагащи на операторите на преносни системни, като ЕСО, по-голяма гъвкавост и устойчивост посредством по-добро управление на енергийния обмен по междусистемните сечения, нови решения за съхранение на енергия – разпределено и централизирано, по-добри комуникации и управление с възможности за наблюдение на мрежите. В рамките на проекта ще бъдат разработени стратегии за определяне на транснационален пазар, който предлага справедливо и устойчиво възнаграждение за чиста енергия, чрез нови бизнес модели, насърчаващи по-широко участие и намаляването на разходите.

Резултатите от проекта “CROSSBOW” ще бъдат анализирани в продължение на 18 месеца от осемте оператори на преносни системи от Югоизточна Европа. Ще бъдат демонстрирани отделни случаи на справяне с транснационалните предизвикателства, пред които е изправена всяка от участващите в проекта страни. С участието си в проекта ЕСО ще има възможността да се запознае с най-добрите практики за дефиниране на пазарните бизнес процеси на местно и регионално ниво и да въведе използването на специализирани софтуерни приложения за управление на регионалния електроенергийния пазар, осигуряващи сигурност на доставките и надеждност на електроенергийните системи. www.crossbowproject.eu ETRA GROUP е водеща промишлена група, която представлява Научно-иновационния център за интелигентни градове на “Eй Си Ес Корпорейшън“ - най-големият контрагент в света. Мисията на ETRA е да впряга технологиите в полза на обществото в областите енергийна ефективност, мобилност, сигурност и комуникации. ETRA има клон в България, но оперира в световен мащаб. Наред с това ETRA е ключов партньор по “Хоризонт 2020” - рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейската комисия. ETRA ръководи съставения от 24 партньори консорциум, сред които и ЕСО, развиващ проекта “CROSSBOW”. Програмата Хоризонт 2020“ на Европейската комисия “Хоризонт 2020” е най-мащабната програма за научни изследвания и иновации, предлагаща финансов ресурс в размер на близо 80 млрд. евро за период от 7 години, от 2014 до 2020, отделно от частните инвестиции, които този бюджет ще привлече. Тя обещава повече научни пробиви, открития и нововъведения, пренасяйки големите идеи от лабораторията на пазара.