Новини

ЕСО ЕАД проведе първата изцяло електронна обществена поръчка
14.11.2017 г.

През месец октомври 2017 г., ЕСО ЕАД проведе първата изцяло електронна обществена поръчка в дружеството. Предметът на обществената поръчка е доставка на разединители за средно напрежение. Целият процес по подаване, оценка и класиране на офертите беше извършен чрез електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. Бяха отворени ценовите предложения на всички подадени оферти за участие, с критерий за възлагане икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на „най-ниска цена“.

В дружеството предстои обявяването и на други електронни обществени поръчки, като повече информация може да намерите в Профила на купувача.

Паралелно с това, в периода 20-23.10.2017 г., екип от експерти на управление „Обществени поръчки“ взе участие във форум проведен в Кралство Испания, с цел съпоставка на работата и анализ на опита им в областта на обществените поръчки, възлагани изцяло по електронен път. След работното посещение в Министерство на финансите и среща с ръководители и експерти по обществени поръчки от гр. Валенсия, с гордост отбелязваме, че политиката и предприетите към момента в ЕСО ЕАД действия относно провеждане на електронни обществени поръчки са идентични с тези на колегите от Кралство Испания.