Новини

ЕСО привлече безвъзмездно финансиране от близо 520 хиляди лева за повишаване на енергийната ефективност
12.12.2017 г.

      Електроенергийният системен оператор подписа договор за изпълнение на широкомащабна програма по енергийна ефективност с безвъзмездна помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Близо 520 хиляди лева безвъзмездно финансиране ще бъдат предоставени по програмата за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 273 обекта на дружеството, което е 44% от приемливите разходи по проекта.
       Програмата за енергийна ефективност се базира на препоръчани в енергиен одит 274 енергоспестяващи мерки, водещи до намаляване на крайното енергийно потребление на ЕСО с 5 085 654 kWh/годишно. Три основни пакета от мерки ще бъдат реализирани по проекта. Първият пакет е доставка и монтаж на нови високоефективни LED осветителни тела, необходими за цялостна модернизация и реконструкция на съществуващите системи за външно изкуствено осветление в 273 подстанции в страната. Това ще доведе до спестяване на енергия в размер на 4 485 495 kWh/годишно и намаляване на емисиите на парникови газове с 3 673,62 тона СО2 екв/год.
      Вторият пакет включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова система за оползотворяване на отпадна топлина от съществуващи автотрансформатори в подстанция Пловдив за отопление на пет промишлени сгради. Реализацията на мярката ще доведе до спестяване на енергия в размер на 612 399 kWh/годишно и намаляване на емисиите на парникови газове с 218,75 тона СО2 екв/год.
     Третият пакет е насочен към въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 за осигуряване на устойчивост на направените инвестиции и реализиране на нови мерки за енергийна ефективност в дружеството.
     По време на изпълнението на проекта ще бъде приложен и набор от мерки за осигуряване на визуализация и публичност на полученото финансиране от ЕС и на постигнатите резултати по отношение на енергийна ефективност и намаляване емисиите парникови газове.