Ценоразпис на предоставяни услуги

Ц Е Н О Р А З П И С
за услугите извършвани на външни организации от управление "Електроенергиен пазар" на ЕСО ЕАД

В сила от 01 април 2022 г.

№ по ред Наименование на услугата Цени
без ДДС ДДС с ДДС
1 Справка за реализирани количества електрическа енергия на свободен пазар от един търговски участник/координатор на балансираща група, (почасова, дневна, месечна, годишна) 83.33 16.67 100.00
2 Справка за регистрирани търговски сделки на свободен пазар между търговски участници/координатори на балансираща група по вътрешни и/или външни графици (почасова, дневна, месечна, годишна) 166.67 33.33 200.00
3 Справка за внос/износ на електрическа енергия на търговски участници и техните презгранични контрагенти извън регулярните месечни известия, които се изпращат от ЕСО Информацията се изготвя в централно европейско време (CET) 125.00 25.00 150.00
4 Справка/потвърждение за регистрация на търговски участник или състав на балансираща група 62.50 12.50 75.00
5 Подробна месечна справка за реализирани небаланси на балансираща група и на преки членове делегирали небаланси към тази балансираща група 166.67 33.33 200.00
6 Нестандартни справки, неуказани в списъка или справки за период, по-голям от една година от датата на поискването 291.67 58.33 350.00
7 Обучение на търговски участници по въпроси, свързани с регистрацията, работа със системата ММС, подаване на търговски графици, участие в балансиращия пазар (за една група на търговски участник в рамките на един работен ден) 833.33 166.67 1000.00

 

*Справките, съгласно ценоразписа, се изготвят в срок, не по-кратък от 3 (три) работни дни от датата на постъпване на искането в ЕСО.
*Справките се изготвят след предоставянето на документ за извършено плащане на сумата, съгласно ценоразписа.