Съобщения

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/“
06.01.2017 г.

1. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, вкл. приложения
2. Доклад за оценка на съвместимостта, вкл. приложения
3. Нетехническо резюме на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда

Документация (documents.zip)     Обява за обществено обсъждане