Съобщения

Електроенергиен системен оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект „ВЛ 110 kV от ст. №44 на ВЛ 110 kV Курило – Металургична до нова подстанция за захранване на Индустриален парк Челопечене
16.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Информация за инвестиционното предложение