Съобщения

Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект Присъединителен електропровод за тягова п/ст Казичене
16.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Информация за инвестиционното предложение