Съобщения

Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект Реконструкция на ВЛ 110 kV Димитър Ганев от п/ст Добруджа до п/ст Генерал Тошево
09.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Информация за инвестиционното предложение