Съобщения

Инвестиционно предложение за изграждане на обект ВЛ 110 kV от п/ст Курило до п/ст Металургична
28.09.2021 г.

Електроенергиен системен оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект ВЛ 110 kV от п/ст Курило до п/ст Металургична

Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда