Съобщения

Уведомяваме Ви, че „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Галатея“ от п/ст „Лазур“ до п/ст „Старо Оряхово“
27.07.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.