Съобщения

Уведомяваме Ви, че „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД има следното инвестиционно предложение: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Мистрал“ в участъка ст. №38 – ст. №39 (подобект на обект „Реконструкция на ВЛ 110 кV „Орляк“ от п/ст „Добруджа“ до п/ст „Вълчи дол“)
03.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.