Съобщения

Промяна в реда и начина на ползване/работа на системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД във връзка с въвеждането на 15 минутен сетълмент период, считано от 01.10.2022 г.
03.10.2022 г.

В изпълнение на предвиденото в Правилата за търговия с електрическа енергия, изм. и доп. ДВ, бр. 76 от 23.09.2022 г., и с оглед предвидената в правилата промяна на периода на сетълмент от 1 час на 15-минути, считано от 00:00 часа на 1.10.2022 г., е направена промяна в системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на ползватели, присъединени към електропреносната мрежа с цел осигуряване на възможност за получаване на данни за виртуалния електромер по смисъла на ПТЕЕ и във вид на 15-минутен интервал (формат) за визуализация на данните.

По-подробна информация за направените промени и начина на работа със системата може да откриете в актуализираната инструкция по чл. 89а от ПТЕЕ, публикувана ТУК