Съобщения

Промяна в реда за достъп и ползване/работа със системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, считано от 01.01.2023 г.
28.11.2022 г.

В изпълнение на предвиденото в чл. 88, ал. 2 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) от средата на 2022 г. ЕСО ЕАД създаде възможност за обмен на данни за количества електрическа енергия и друга търговска и техническа информация на пазара на електрическа енергия чрез единен електронен формат през системата за администриране на пазара на електрическа енергия (MMS) за всички търговски участници, които попадат в обхвата на инструкцията по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ, публикувана на интернет страницата на дружеството в нормативно определените срокове.

При съобразяване и на предвиденото чл. 58, ал. 1, т. 5 и чл. 58, ал. 2, т. 5, с оглед на успешно проведени тестове съвместно и с операторите на разпределителните мрежи, и отчитайки почти половин годишната продукционна работа при използване на единен електронен формат за обмен на данни през системата за администриране на пазара на електрическа енергия (MMS) Ви уведомяваме, че достъп до системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на ползватели, присъединени към електропреносната мрежа с цел осигуряване на възможност за получаване на данни за виртуалния електромер по смисъла на ПТЕЕ за търговските участници, които попадат в обхвата на инструкцията по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ ще бъде осигуряван (в съответствие и с посоченото в чл. 8 от Инструкцията по чл. 89а от ПТЕЕ за ползване на системата) до изтичане на шест месеца от продуктивния старт на обмена на данни в единен електронен формат по сетълмент периоди съгласно Инструкцията по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ, но не по-рано от 00:00 ч. на 01.01.2023 г.

Считано от 00:00 ч. на 01.01.2023 г. достъп до системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на ползватели, присъединени към електропреносната мрежа ще бъде осигуряван единствено за търговски участници (в т.ч. крайни клиенти и производители, присъединени към електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД), обмена на данни с които не попада в обхвата на инструкцията по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ.

По-подробна информация за реда за ползване и начина на работа със системата може да откриете в инструкцията по чл. 89а от ПТЕЕ, публикувана ТУК.