Съобщения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗАИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД (ВЕ) 110 KV П/СТ „ВАРНА СЕВЕР“ – П/СТ„КАВАРНА“ С ДО 275 БРОЯ
02.05.2017 г.

(съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС)

Информация по приложение 2 Обява

Приложениe 1 Приложениe 2 Приложениe 3 Приложениe 4